6. tétel: A mondat modalitása; a mondatfajták
(a modalitás; hanglejtésformák, írásjelek; jellemzõ igemód; jellemzõ szófaj)


A mondat fogalma
- a szöveg láncszemnyi része, közlésértéke van (a hatásra is vonatkozik (érzelemkifejezés))
- a mondat tartalmában kifejtett, zeneileg is lezárt egység

A modalitás fogalma
- a zenei eszközök adják meg (mondatfonetikai)

- a mondat modalitását írásban írásjelek adják

Típusai
- egyszerû mondatban: kijelentõ, kérdõ, felszólító, óhajtó, felkiáltó
    - kijelentõ: ereszkedõ dallammenet, kijelentõ módú igealak
    - kérdõ:
        - a dallammenet változtat csak (általában emelkedõ->szökõ->ereszkedõ)
        - ott a tetõpontja, amire kérdezek (fõhangsúly)
        - kérdõ névmás, -e módosítószó
            - ennél fog szökni a dallam
            - névszói állítmánnyal kapcsolódhat ahhoz is, egyébként mindig a ragozott igealakhoz kerül
            - nem szakítja meg a szórendet
            - hiányos mondatnál, ahol a tagadószó mondatértékû, kapcsolódhat hozzá az -e
    - felkiáltó:
        - érzelmi telítettség
        - indulatszónál szökik, aztán ereszkedik
            - jellmezõ igemód: kijelentõ
        - egyébként felkiáltó mód
    - óhajtó:
        - feltételes mód
        - jellemzõ módosítószavak (pl. bárcsak)
        - dallammenet: emelkedõ->esõ
    - felszólító
        - 1. kérés: helyenként az óhajtóval érintkezik (feltételes módú igealakkal, akár kérdéssel is, pl. idehoznád?)
        - 2. felszólítás
        - 3. parancs
            - esõ dallamív
            - fõnévvel, fõnévi igenévvel is akár (pl. tûnés, eltûnni)
            - tagolatlan mondattal
            - határozószóval (pl. kifelé)
- a dallammeneten kívül lexikai, grammatikai eszközök is meghatározhatják a modalitást
- kérdõ mondat:
    - felhívó szerepet tölthet be, nagyon finom kérésre hív fel
    - költõi kérdés: nem vár választ
- tagolatlan mondatok:
    - felkiáltó (egymagában álló indulatszó)
    - szintagmára nem tagolható
    - összetett mondatban
- tagolt mondatok
    - hiányos szerkesztésû (a mondatból hiányzik az alany és/vagy az állítmány), pl. visszakérdezés
    - teljes szerkesztésû (az A-Á jelen van, akár rejtve is)
    - egyszerû mondat: tõmondat, bõvített
    - összetett mondat
        - alá- vagy mellérendelõ
        - a mondat egynél több tagmondatból áll
        - mellérendelõ mondatnál az utolsó tagmondat határozza meg a modalitást
        - alárendelõ mondatnál fõmondatot és mellékmondatot különböztetünk meg
        - a fõmondatban van vagy lehet utalószó
        - a mellékmondatban van vagy lehet kötõszó
        - a fõmondat jelöli ki a modalitást
        - több tagmondat esetében az utolsó fõmondat dönti el a modalitást (pl. "Nyáron szeretem a fagyit, mert lehût, és télen a teát, mert felmelegít.")